Kurs dla kierowców przewożących towary niebezpieczne – ADR

Towary niebezpieczne to materiały, które stwarzają zagrożenie dla życia ludzkiego lub środowiska. Przewożenie towarów niebezpiecznych wymaga odpowiednich uprawnień i szkoleń. Wzrastająca liczba firm zajmujących się materiałami niebezpiecznymi na rynku sprawia, że uzyskanie certyfikatu ADR może w znacznym stopniu wpłynąć na Twoje kwalifikacje zawodowe i zwiększyć szanse na znalezienie pracy w transporcie.

Co to jest ADR?

ADR (fr. L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) to skrót, który określa towary niebezpieczne w międzynarodowym przewozie. Według Umowy ADR o przewozie towarów niebezpiecznych, stosuje się specjalne pojazdy, które można rozpoznać po tabliczkach umieszczonych na przedniej części kabiny pojazdu, informujących o przewożonym towarze niebezpiecznym.

Czym jest Kurs ADR?

Kurs ADR jest obowiązkowym szkoleniem dla kierowców, którzy przewożą towary niebezpieczne. Na wybranym kursie zdobędziesz odpowiednią wiedzę w zakresie przepisów krajowych i międzynarodowych odnośnie przewozu towarów niebezpiecznych. Poznasz warunki przewozu, oznakowanie, sposoby załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych, a także wymagania Przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów przewożących przedmioty niebezpieczne.

Kursy adr dla kierowców przewożących towary niebezpieczne zawierają nie tylko zajęcia teoretyczne, a także ćwiczenia praktyczne dotyczące postępowania w sytuacjach nagłych, takich jak: udzielanie pierwszej pomocy, gaszenie pożaru oraz postępowanie w przypadku wypadku lub awarii.

W ramach początkowego kursu ADR oraz doskonalącego wyróżnia się:

 • kurs podstawowy;
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach;
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1;
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7.

Kurs ADR początkowy podstawowy jest przeznaczony dla kierowców ubiegających się o uprawnienia po raz pierwszy. 

Kurs doszkalający jest dla wszystkich kierowców ubiegających się o przedłużenie zaświadczenia ADR. Jednocześnie kierowca jest obowiązany w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień upływu ważności zaświadczenia ADR ukończyć kurs ADR doskonalący i złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin.

Kurs ADR Podstawowy – w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas

Głównym celem kursu podstawowego jest zapoznanie kierowców z zagrożeniami związanymi z przewozem towarów niebezpiecznych oraz przekazanie im kluczowych informacji, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadku, a w przypadku jego wystąpienia – podjąć właściwe działania w celu ograniczenia skutków wypadku i zachowania bezpieczeństwa własnego oraz innych osób i środowiska.

Kurs Podstawowy upoważnia do przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie wszystkich klas (za wyjątkiem 1 i 7).

 Kurs podstawowy obejmuje klasy:

 • 2 – Gazy
 • 2.1 – Gazy palne
 • 2.2 – Gazy niepalne, nietrujące
 • 2.3 – Gazy trujące
 • 3 – Materiały ciekłe zapalne
 • 4.1 – Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone
 • 4.2 – Materiały samozapalne
 • 4.3 – Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne
 • 5.1 – Materiały utleniające
 • 5.2 – Nadtlenki organiczne
 • 6.1 – Materiały trujące
 • 6.2 – Materiały zakaźne
 • 8 – Materiały żrące
 • 9 – Różne materiały i przedmioty niebezpieczne
Klasy i oznaczenia ADR – Transport materiałów niebezpiecznych
Chcąc przystąpić do kursu podstawowego należy:
 • mieć ukończone 21 lat,
 • posiadać prawa jazdy kategorii B lub C,
 • w przypadku wykonywania przewozu pojazdami, dla których wymagane jest prawo jazdy kategorii C lub C+E ważne badania lekarskie i psychologiczne oraz odbyte szkolenie okresowe lub kwalifikacje wstępną.

Kursy ADR specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

Wyróżniamy 3 kursy specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych:

 1. Kurs ADR specjalistyczny dla cystern
 2. Kurs ADR specjalistyczny klasa 1
 3. Kurs ADR specjalistyczny klasa 7

Kurs ADR specjalistyczny dla cystern

Kurs specjalistyczny dla kierowców obejmuje przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych w cysternach. Kurs specjalistyczny dla kierowców obejmuje przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych w cysternach. Z kursu dowiesz się jak zachowują się pojazdy na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku. Zapoznasz się z wymaganiami dotyczącymi pojazdów i cystern, w szczególności: ich wymagania techniczne oraz budową cystern i ich wyposażenie. Na szkoleniu będą poruszane również ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern. Dowiesz się też o specyficznych przepisach dotyczących używania pojazdów, takich jak świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, znaki dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych.

Kurs ADR specjalistyczny klasa 1 (materiały wybuchowe)

Szkolenie obejmuje zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty wybuchowe, w tym pirotechniczne oraz zakazy pakowania i ładowania razem materiałów i przedmiotów klasy 1.

Z kursu dowiesz się również o wymaganiach dotyczących pojazdów EX/II i EX/III oraz MEMU, jak również o przepisach szczególnych o materiałach i przedmiotach wybuchowych. Poza tym otrzymasz informacje o świadectwie dopuszczenia pojazdu ADR, oznakowaniu tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczeniu znaków i nalepek ostrzegawczych.

Kurs ADR specjalistyczny klasa 7 (materiały promieniotwórcze)

Szkolenie obejmuje zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym, szczególne wymagania dotyczące pakowania, manipulowania i ładowania razem materiałów promieniotwórczych klasy 7.

Na kursie zostaną również omówione środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałem promieniotwórczym.

Chcąc przystąpić do kursu specjalistycznego należy:
 • mieć ukończone 21 lat,
 • ukończony kurs podstawowy ADR,
 • spełniać wymogi Ustawy o ruchu drogowym oraz Ustawy o transporcie drogowym.

Egzamin kończący kurs ADR

Wszystkie kursy kończą się egzaminem państwowym organizowanym przez ośrodek szkolenia, w którym odbywały się zajęcia. Egzamin będzie przeprowadzony w postaci testu jednokrotnego wyboru. By zaliczyć egzamin należy odpowiedzieć poprawnie na 2/3 pytań.

Z ilu pytań składa się test?
 • 30 pytań – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia podstawowego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (czas na odpowiedź 60 minut),
 • 18 pytań – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach (czas na odpowiedź 40 minut),
 • 15 pytań – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 (czas na odpowiedź 30 minut),
 • 15 pytań – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 (czas na odpowiedź 30 minut).

Zaświadczenie ADR

Po pozytywnie zdanym egzaminie Marszałek województwa wystawi zaświadczenie ADR na podstawie protokołu z egzaminu oraz formularza zgłoszeniowego. Zaświadczenie będzie dodatkowo zabezpieczone przed podrobieniem.

Wzór zaświadczenia ADR do kierowania pojazdami przewożącymi towary niebezpieczne.

Pamiętaj! Zaświadczenie ADR jest ważne przez 5 lat, licząc od dnia zdania egzaminu.

Ile kosztuje wydanie zaświadczenia ADR?

Kwota, jaką będziesz musiał zapłacić to 50,50 zł na konto wskazane przez urząd marszałkowski.

Czy warto zrobić kurs dla kierowców przewożących towary niebezpieczne ADR?

Tak, warto. Aby móc przewozić materiały niebezpieczne, kierowca musi mieć odpowiednie uprawnienia. Zaświadczenie dla kierowców ADR jest wymagane, aby mogli oni transportować wybuchowe, zapalne lub promieniotwórcze towary.

Otrzymanie takiego zaświadczenia wymaga spełnienia kilku warunków, w tym przejścia szkolenia oraz zdania egzaminu. Zaświadczenie dla kierowców ADR zwiększa możliwości rozwoju, poprawia kwalifikacje i zapewnia wyższe zarobki.

W naszym ośrodku wszystkie kursy ADR prowadzone są przez doświadczonych instruktorów i wykładowców. Uczestnicy korzystają z pomocy materiałów szkoleniowych i testów do łatwiejszego zaliczenia egzaminu i uzyskania uprawnień.

Po aktualne ceny i terminy kursów ADR zapraszamy do kontaktu!

Dodaj komentarz

Twój e-mail nie będzie upubliczniony.