Jak realizujemy nasze szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych?

Szkolenie okresowe w formie kursu okresowego
Zajęcia prowadzone są w formie szkolenia zgodnie z zakresem tematów oraz liczbą godzin , standardowo 35 godzin w 5 dniach z możliwością skrócenia, gdy osoba szkolona posiada ważne zaświadczenie ADR

lub

Szkolenie okresowe w formie cyklu zajęć
Zajęcia rozłożone w okresie 5 lat, obejmujące program kursu okresowego.
Moduł szkolenia – jednostka tematyczna szkolenia zgodnie z zakresem tematów.
W ramach szkolenia okresowego nie mogą powtarzać się moduły szkolenia okresowego.

Wymagania i zasady realizacji


Każde szkolenie okresowe obejmuje co najmniej jeden moduł:

1) związany z bezpieczeństwem ruchu drogowego;
2) zawierający zajęcia praktyczne w postaci ćwiczeń lub zajęć praktycznych w ruchu drogowym, lub zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.

Moduł, o którym mowa w pkt 2, uznaje się za zawierający zajęcia praktyczne, jeżeli co najmniej połowę̨ zajęć stanowią ćwiczenia lub zajęcia praktyczne w ruchu drogowym, lub zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych.

Ćwiczenia na placu manewrowym ośrodka szkolenia mogą być́ realizowane w grupie nie większej niż̇ 10 osób.

Zajęcia teoretyczne prowadzi się metodą:

– ćwiczeń pod nadzorem trenera wykładowcy, przy użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia

– w sali ośrodka szkolenia, lub wykładów prowadzonych w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu pod nadzorem ośrodka szkolenia zwanych dalej wykładami zdalnymi.


W przypadku wykładów zdalnych każde logowanie wymaga potwierdzenia kodem wysyłanym na telefon osoby szkolonej.

Dodaj komentarz

Twój e-mail nie będzie upubliczniony.