Jakie kompetencje zdobędziesz kończąc kurs Szkolenie Okresowe?

Cel szkolenia:

Osoba uczestnicząca w kursie odnawia posiadane wcześniej informacje oraz uzupełnia je o zmiany jakie nastąpiły w przepisach od zakończenia przez nią kursu poprzedniego.

Jakie zdobędziesz umiejętności i wiedzę?

Osoba po zakończeniu obecnego kursu dysponuje wiedzą umożliwiającą jej prawidłowe wykonywanie zawodu kierowcy, czyli:

 • Posiada znajomość zachowań innych uczestników ruchu drogowego i prawidłowej reakcji na występujące sytuacje konfliktowe,
 • Jest zaznajomiony z występującymi zdarzeniami niebezpiecznymi na drogach oraz posiada wiedzę umożliwiającą zapobieganie im,
 • Wie jak bezpiecznie ewakuować siebie oraz innych uczestników ruchu drogowego w tym pasażerów pojazdu z pojazdu i miejsc niebezpiecznych,
 • Zna procedurę wzywania służb ratunkowych na drodze,
 • Został zaznajomiony ze statystyką wypadków drogowych,
 • Zna wpływ alkoholu i innych środków odurzających na bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
 • Zna wpływ właściwego wykonywania zawodu na wizerunek firmy w jakiej pracuje oraz wizerunek własnej osoby,
 • Zna otoczenie ekonomiczne firm transportowych,
 • Posiada informacje dotyczące transportów specjalistycznych a w szczególności: przewozu materiałów niebezpiecznych, artykułów szybko psujących się, przewozu drogowego zwierząt, substancji płynnych, drewna, materiałów budowlanych w tym używających żurawi samochodowych, odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych, przewozów ponadnormatywnych,
 • Posiada wiedzę na temat przepisów regulujących czas pracy oraz prowadzenia pojazdu i umie je zastosować w praktyce,
 • Zna zagadnienia techniczne wiążące się z obsługą pojazdu,
 • Posiada wiedzę na temat układu napędowego pojazdu, a w szczególności: jest zaznajomiony z budową silnika, sprzęgła, skrzyni biegów, retardera oraz mostu napędowego,
 • Zna optymalne relacje pomiędzy prędkościami pojazdu a przełożeniem skrzyni biegów,
 • Zna budowę układu hamulcowego zarówno hydraulicznego jak i pneumatycznego,
 • Wie jak korzystać z hamulca ciągłego działania i zna jego zależność od układu hamulcowego pojazdu.

Po zakończeniu obecnego kursu dysponuje umiejętnościami niezbędnymi do poprawnego i prawidłowego wykonywania zawodu kierowcy, czyli:
 • Ma umiejętności pozwalające mu właściwie prowadzić pojazd pod kątem bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
 • Umie zastosować środki zapobiegające przestępstwom transgranicznym,
 • Umie w praktyce wykorzystać optymalny zakres prędkości obrotowej silnika i poruszać się pojazdem tak by zużycie paliwa było odpowiednie,
 • Posiada umiejętność optymalnego załadunku pojazdu z wykorzystaniem wzorów oraz tabel, dzięki którym istnieje możliwość obliczenia właściwej ilości i rodzaju środków mocujących, optymalnego rozłożenia ładunku niepowodującego przekroczenia dopuszczalnego nacisku na osie pojazdu i zapewniającego stabilne prowadzenie pojazdu.

Kierowcy muszą odbywać regularne szkolenia, aby utrzymać swoją kwalifikację zawodową, a także aby pozostać zgodnymi z przepisami bezpieczeństwa drogowego.

Szkolenia te pozwalają kierowcom na odświeżenie swoich umiejętności i zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, a także mogą pomóc w poprawie ich wyników podczas kontroli drogowych.

Dodaj komentarz

Twój e-mail nie będzie upubliczniony.