Wykonywanie funkcji drodzy ds. bezpieczeństwa wymaga ukończenia szkolenia i zdania egzaminu. Szkolenie prowadzone jest w zakresie:

 • transportu drogowego (ADR)
 • transportu kolejowego (RID)
 • transportu rzecznego (ADN)

Szkolenie z egzaminem przed właściwa władzą w Austrii (uprawnienia ważne e na teren całej unii europejskiej)

Szkolenia obejmuje następujące tematy:

 • Przepisy krajowe i międzynarodowe regulujące przewóz towarów niebezpiecznych
 • Stosownie umowy ADR
 • Klasyfikacja towarów niebezpiecznych
 • Różnice w klasyfikacji ze względu na nośniki transportu
 • Budowa i używanie opakowań
 • Zasady znakowania
 • Szczególne warunki przewozu towarów niebezpiecznych
 • Warunki przewozu, załadunku, rozładunku, manipulowanie ładunkiem
 • Obowiązki uczestników przewozu, kontrola przewozów, zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych i za szkody spowodowane takim przewozem
 • Przepisy dotyczące przewozu drogowego
 • Załadunek i rozładunek
 • Przewóz w cysternach i luzem
 • Zagrożenia dla ludzi i środowiska spowodowane przewozem drogowym towarów niebezpiecznych; ratownictwo techniczne i chemiczne
 • Szkolenie kierowców i innych osób związanych z przewozem

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do wykonywania funkcji doradcy ds bezpieczeństwa przez okres 5 lat.

Ustawa z dnia 19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227 poz. 1367) nakłada na uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych (nadawcę, przewoźnika, odbiorcę) obowiązek wyznaczenia na swój koszt co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Szkolenie wraz z egzaminem.