Przepisy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych zmieniają się co kilka lat. Od 1 stycznia 2023 roku mamy nową, zaktualizowana wersję przepisów transportowych odnośnie do towarów niebezpiecznych.

Cel szkolenia:

Poinformowanie o zmianach przepisów regulujących przewóz towarów niebezpiecznych i produktów chemicznych po 1 stycznia 2023 roku

W czasie zajęć zaprezentowane zostaną nie tylko zmiany ale i powiązania z innymi przepisami mającymi zastosowanie w kontekście krajowym i międzynarodowym. Podczas zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z praktycznymi aspektami wdrożenia przepisów.

Program

 1. Aktualny stan przepisów
 • przepisy międzynarodowe (ADR, RID)
 • przepisy europejskie
 • przepisy krajowe
 1. Sposoby wdrożenia przepisów
 • publikacja krajowe
 • odstępstwa od przepisów
 • przepisy przejściowe
 1. Najważniejsze zmiany
 • nowe definicje
 • nowe twory niebezpieczne
 • zmiana kryteriów klasyfikacyjnych
 • nowe przepisy szczególne
 • oznakowania opakowań
 • badania cystern i ich konstrukcja
 • zmiany w dokumentacji
 • zmiany w pojazdach

4. Praktyczne znaczenie zmian

4.1 Harmonizacja przepisów klasyfikacyjnych:

 • przepisy odnośnie do kart charakterystyki
 • materiały wybuchowe
 • gazy w tym gazy niedopuszczone do przewozu
 • towary ciekłe zapalne
 • towary zapalne
 • baterie i akumulatory
 • zmiany w kryteriach dla materiałów żrących
 • zmiany w zakresie klasy 7

4.2 Nowe definicje

4.3 Plan ochrony i zwolnienia

– zasady stosowania

4.4 Zmiany w zakresie opakowań

 • opakowania z USA (DOT)
 • opakowania awaryjne
 • butle i opakowania ciśnieniowe
 • opakowania kriogeniczne
 • DPPL w tym elastyczne DPPL
 • kontenery

4.5 Zmiany w zakresie cystern

 • wymagania odnośnie do falochronów
 • zawory i ich nowe oznakowanie
 • nowe przepisy szczególne
 • zmianie dla cystern przenośnych

4.6 Badania i kontrole wykonywane przez właściwe władze 

 • nowe definicje
 • wzajemne uznawanie
 • polska praktyka w zakresie dozoru

4.7 Nowe numery UN

 • nowe wpisy
 • nowe przepisy szczególne i ich znaczenie

4.8 Dokumentacja i oznakowanie 

 • zmiany w zakresie zezwoleń dla klasy 7
 • oznakowanie butli wielokrotnego napełniania
 • oznakowanie baterii i akumulatorów
 • nanoszenie oznakowań podczas przewozu kontenerów
 • przewóz odpadów
 • przewóz towarów stabilizowanych / w temperaturze kontrolowanej / stopionych
 • nowe zasady wpisu w dokumenty przewozowym
 • nowe zasady odnośnie do certyfikatu pakowania kontenera

4.9 Pojazdy i warunki przewozu

 • nowe zasady w zakresie ochrony termicznej
 • wymagania dla pojazdów FL

4.10 Nowe obowiązki

 • kto musi wyznaczyć doradcę?
 • obowiązki napełniającego / rozładowcy

4.11 Stosowanie kontenerów

4.12 Stosowanie pojazdów elektrycznych

5. Pozostałe aspekty

 • statystyka roczna po nowemu
 • statystyka wypadkowa
 • postępowanie podczas stwierdzenia nieprawidłowości