Jeśli szukasz pracy w transporcie drogowym, prawo jazdy kat. C lub D może nie wystarczyć. Do przewozu materiałów niebezpiecznych potrzebujesz specjalnych uprawnień, które zdobędziesz po ukończeniu kursu ADR. Dotyczy to przede wszystkim kierowców zawodowych, ale nie tylko. Jakie są etapy szkolenia? Czym różni się szkolenie podstawowe adr od specjalistycznego? Jakie dokumenty są wymagane na egzaminie? Poniżej znajdziecie odpowiedzi na te i inne pytania.

Podstawowe informacje o kursie ADR

ADR to Europejskie Porozumienie dotyczące międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. To również nazwa kursu, którego ukończenie umożliwia zdobycie zaświadczenia ADR . Szkolenie ADR jest kluczowe dla osób pracujących w sektorze transportu drogowego, szczególnie tych zobowiązanych do przewozu towarów niebezpiecznych. W ramach kursu kandydaci uzyskują niezbędne umiejętności, takie jak rozpoznawanie zagrożeń czy używanie sprzętu ochronnego. Dlatego właśnie prawo jazdy nie wystarcza do przewozu takich ładunków, które mogą obejmować różne materiały, takie jak materiały wybuchowe, materiały promieniotwórcze czy przedmioty niebezpieczne.

Kurs ADR podstawowy i specjalistyczny

Właściwy ośrodek szkoleniowy oferuje dwa rodzaje kursów ADR: kurs podstawowy i kurs specjalistyczny. Kurs ADR podstawowy skupia się na podstawowych definicjach, zasadach i obowiązkach przewozu towarów niebezpiecznych i towarów niebezpiecznych klasy 1 (materiały wybuchowe) i 7 (materiały promieniotwórcze). Natomiast kurs ADR specjalistyczny obejmuje szkolenie z zakresu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach, przedmiotach wybuchowych i materiałach samoreaktywnych.

Przepisy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych zmieniają się co kilka lat. Od 1 stycznia 2023 roku mamy nową, zaktualizowana wersję przepisów transportowych odnośnie do towarów niebezpiecznych.

Najbliższe terminy szkoleń w kursy ADR

Zawsze warto śledzić najbliższe terminy szkoleń, aby zapewnić sobie odpowiedni kurs ADR. Wszystkie najważniejsze informacje na ten temat można znaleźć na stronie wybranego ośrodka szkoleniowego.

Jeżeli chcesz skorzystać z usług naszego projektu szkolenie-okresowe.pl, zalecamy do zapisania się na kurs poprzez naszą stronę internetową.

Zasady zdania egzaminu i wydania zaświadczenia ADR

Każdy kurs ADR kończy się egzaminem państwowym. Jest on przeprowadzany przez komisję powołaną przez odpowiedni urząd marszałkowski. Egzamin ADR składa się z części pisemnej i ustnej. Za udzielenie poprawnych odpowiedzi kandydat otrzymuje zaświadczenie ADR, ważne przez 5 lat. Koszt egzaminu zależy od jego zakresu i zazwyczaj jest uwzględniony w cenie szkolenia.

Specjalistyczne szkolenie ADR – co można zdobyć na kursie?

Na kursie ADR, oprócz rzecz jasna zaświadczenia ADR, zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które są niezbędne do bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych. Uczestnicy uczą się odpowiedzialności kierowcy, zasad sporządzania dokumentów, rozpoznawanie różnych rodzajów zagrożeń, a także szczególne środki bezpieczeństwa.

Jak przygotować się do kursu ADR?

Zanim rozpoczniesz kurs ADR, powinieneś wiedzieć, że szkolenie wymaga pewnego przygotowania. Przede wszystkim są to wymagane dokumenty, takie jak aktualne prawo jazdy oraz zaświadczenie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów. Warto również zapoznać się z materiałami szkoleniowymi, które pomogą Ci w zdobyciu odpowiednich uprawnień.

Cena szkolenia

Cena szkolenia może różnić się w zależności od ośrodka szkoleniowego, jednak kurs ADR to inwestycja, która z pewnością się opłaca. Wysokiej jakości szkolenie zapewnia, że kierowca ma odpowiednie uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych, co znacząco podnosi jego wartość na rynku pracy.

Uprawnienia wygasły – co robić?

Jeżeli Twoje uprawnienia ADR wygasły, musisz przystąpić do kolejnego egzaminu państwowego po ukończeniu odpowiedniego kursu podstawowego lub specjalistycznego. Na szczęście, stałe zmiany i rozwój technologii w przewozie towarów niebezpiecznych sprawiają, że stałe podnoszenie kwalifikacji jest tak naprawdę korzystne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Podsumowanie

Kurs ADR to kluczowe szkolenie dla wszystkich chcących zajmować się przewozem towarów niebezpiecznych. Zarówno kursy adr podstawowe, jak i specjalistyczne umożliwiają zdobycie niezbędnego zaświadczenia ADR. Zdobycie takiego certyfikatu to nie tylko spełnienie formalności. To przede wszystkim zdobycie kompetencji umożliwiających bezpieczne i zgodne z prawem prowadzenie transportu drogowego niebezpiecznych ładunków. A to jest bezcenne.

Warto zdawać sobie sprawę, że w naszym kraju przewóz towarów niebezpiecznych opiera się głównie na transporcie drogowym. Ta ilość systematycznie rośnie, co otwiera możliwości poprawy warunków zatrudnienia.

Jak wygląda nasz program kursu ADR?

W czasie zajęć zaprezentowane zostaną nie tylko zmiany ale i powiązania z innymi przepisami mającymi zastosowanie w kontekście krajowym i międzynarodowym. Podczas zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z praktycznymi aspektami wdrożenia przepisów.

 1. Aktualny stan przepisów

 • przepisy międzynarodowe (ADR, RID)

 • przepisy europejskie

 • przepisy krajowe

 1. Sposoby wdrożenia przepisów

 • publikacja krajowe

 • odstępstwa od przepisów

 • przepisy przejściowe

 1. Najważniejsze zmiany

 • nowe definicje

 • nowe twory niebezpieczne

 • zmiana kryteriów klasyfikacyjnych

 • nowe przepisy szczególne

 • oznakowania opakowań

 • badania cystern i ich konstrukcja

 • zmiany w dokumentacji

 • zmiany w pojazdach

4. Praktyczne znaczenie zmian

4.1 Harmonizacja przepisów klasyfikacyjnych:

 • przepisy odnośnie do kart charakterystyki

 • materiały wybuchowe

 • gazy w tym gazy niedopuszczone do przewozu

 • towary ciekłe zapalne

 • towary zapalne

 • baterie i akumulatory

 • zmiany w kryteriach dla materiałów żrących

 • zmiany w zakresie klasy 7

4.2 Nowe definicje

4.3 Plan ochrony i zwolnienia

– zasady stosowania

4.4 Zmiany w zakresie opakowań

 • opakowania z USA (DOT)

 • opakowania awaryjne

 • butle i opakowania ciśnieniowe

 • opakowania kriogeniczne

 • DPPL w tym elastyczne DPPL

 • kontenery

4.5 Zmiany w zakresie cystern

 • wymagania odnośnie do falochronów

 • zawory i ich nowe oznakowanie

 • nowe przepisy szczególne

 • zmianie dla cystern przenośnych

4.6 Badania i kontrole wykonywane przez właściwe władze 

 • nowe definicje

 • wzajemne uznawanie

 • polska praktyka w zakresie dozoru

4.7 Nowe numery UN

 • nowe wpisy

 • nowe przepisy szczególne i ich znaczenie

4.8 Dokumentacja i oznakowanie 

 • zmiany w zakresie zezwoleń dla klasy 7

 • oznakowanie butli wielokrotnego napełniania

 • oznakowanie baterii i akumulatorów

 • nanoszenie oznakowań podczas przewozu kontenerów

 • przewóz odpadów

 • przewóz towarów stabilizowanych / w temperaturze kontrolowanej / stopionych

 • nowe zasady wpisu w dokumenty przewozowym

 • nowe zasady odnośnie do certyfikatu pakowania kontenera

4.9 Pojazdy i warunki przewozu

 • nowe zasady w zakresie ochrony termicznej

 • wymagania dla pojazdów FL

4.10 Nowe obowiązki

 • kto musi wyznaczyć doradcę?

 • obowiązki napełniającego / rozładowcy

4.11 Stosowanie kontenerów

4.12 Stosowanie pojazdów elektrycznych

5. Pozostałe aspekty

 • statystyka roczna po nowemu

 • statystyka wypadkowa

 • postępowanie podczas stwierdzenia nieprawidłowości