Wszyscy kierowcy, którzy chcą wykonywać przewóz materiałów klasyfikowanych jako niebezpieczne, muszą przejść specjalistyczne szkolenie zgodnie z przepisami ADR. Kurs ADR zakończony jest egzaminem państwowym.

Kurs ADR dla kierowców dotyczy:

Kierowców zawodowych, którzy chcą uzyskać uprawnienia ADR i których uprawnienia wygasły ( dla tych osób przygotowaliśmy kursy początkowe),
Kierowców zawodowych, którzy posiadają uprawnienia ADR i chcą przedłużyć ich ważność o kolejne 5 lat mogą to uczynić w ostatnim roku ważności (dla tych osób przygotowaliśmy kursy uzupełniające).

Wymagania dotyczące kandydatów do kursu ADR dla kierowców

Każdy kursant chcący przystąpić do kursu ADR przeznaczonego dla kierowców, spełnić musi następujące wymagania:

wiek – ukończone 21 lat;
jedno zdjęcie;
spełniać wymagania ustawy o ruchu drogowym i ustawy o transporcie drogowym.

Kursy ADR dla kierowców obejmują:

szkolenie podstawowe ADR dla wszystkich klas szkolenie dotyczy przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas w wymiarze, co najmniej 18 godzin lekcyjnych;
szkolenie specjalistyczne ADR dla cystern do szkolenia można przystąpić po szkoleniu podstawowym ADR   Szkolenie  dotyczy  przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – w wymiarze, co najmniej 13 godzin lekcyjnych;
szkolenie specjalistyczne ADR dla klasy 1 do szkolenia można przystąpić po szkoleniu podstawowym ADR. Szkolenie  dotyczy  przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – materiały i przedmioty wybuchowe – w wymiarze, co najmniej 8 godzin lekcyjnych;
szkolenie specjalistyczne ADR dla klasy 7 do szkolenia można przystąpić po szkoleniu podstawowym ADR. Szkolenie  dotyczy  przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – materiały promieniotwórcze – w wymiarze, co najmniej 8 godzin lekcyjnych.

W celu odnowienia uprawnień kierowcy mogą zapisać się na doskonalące kursy ADR w ostatnim roku ważności uprawnień. Kursy doskonalące obejmują:

szkolenie podstawowe ADR – 16 godzin lekcyjnych,
szkolenie specjalistyczne ADR w zakresie (dowolny wybór):
przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach,
przewozu materiałów niebezpiecznych zaliczanych do klasy 1,
przewozu materiałów niebezpiecznych zaliczanych do klasy 7.

Program szkolenia

Zakres tematyczny szkolenia podstawowego ADR

obowiązki kierowców przewożących materiały niebezpieczne,
najważniejsze typy zagrożeń,
najważniejsze wymagania związane z przewozem niebezpiecznych materiałów,
zapobieganie powstawaniu zagrożeń oraz stosowanie określonych środków bezpieczeństwa w przypadku ich pojawienia się,
tematyka związana z odpowiedzialnością cywilną, karną i administracyjną,
zakaz wspólnego transportowania określonych grup niebezpiecznych towarów,
postępowanie w razie wypadku, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej pomocy.

Czas trwania zajęć teoretycznych i praktycznych w kursie ADR podstawowym wynosi łącznie 24h.

Zajęcia są realizowane w formie wykładów stacjonarnych oraz ćwiczeń.
Zajęcia prowadzone są przez fachową kadrę Wykładowców, Trenerów. W ramach szkolenia udostępniane są wszystkie materiały edukacyjne.