Urządzenia NO  do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych to:

 • portowe ramiona przeładunkowe – systemy i instalacje do napełniania statków żeglugi morskiej i śródlądowej towarami ciekłymi lub gazowymi lub ich opróżniania z towarów ciekłych lub gazowych,
 • urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, w tym ramiona przeładunkowe dla stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych,
 • urządzenia, w tym ramiona przeładunkowe, do napełniania i opróżniania pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara i zaklasyfikowane do I, II lub III kategorii, przeznaczone do płynów zaliczonych do grupy 2 zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności  dotyczącymi zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych,
 • elastyczne przewody przeładunkowe – kompletny przewód przeładunkowy stanowiący urządzenie NO, składający się z węża elastycznego z odpowiednimi złączami i odpowiednimi końcówkami dla podłączenia do odpowiednich króćców,

– ograniczone z jednej strony zaworem odcinającym od instalacji technologicznej lub przesyłowej, a z drugiej elementem łączącym z napełnianym lub opróżnianym zbiornikiem transportowym.

Do ich obsługi niezbędne jest zdanie egzaminu przed komisji z TDT.

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla:

 • kierowców zawodowych, którzy posiadają uprawnienia ADR (przewóz substancji niebezpiecznych) i planują poszerzyć swoje kompetencje,
 • osób chcących dodatkowo poszerzyć swoje kompetencje w tym zakresie, np. dla pracowników, którzy obsługują stanowiska rozlewni w firmach produkujących substancje niebezpieczne,
 • kierowców cystern,
 • pracowników stacji benzynowych,
 • pracowników baz paliw.

Brak umiejętności poprawnej obsługi tak danych „nalewaków” NO TDT znacznie zwiększa ryzyko wypadków, dlatego konieczne jest zdobycie uprawnień.

Kurs dzieli się na część teoretyczną i praktyczną. Zapewnia on uzyskanie uprawnień na wiele typów klas. Zagadnienia poruszane na kursie to m.in.:

 • szczegółowe wymagania dotyczące pojazdów,
 • wiadomości na temat systemów obsługi cystern,
 • aktualne przepisy dotyczące napełniania i opróżniania,
 • warunki dopuszczenia pojazdów do przewozu,
 • zasady umieszczania ostrzegawczych nalepek,
 • zasady znakowania cystern,
 • przygotowanie do egzaminu i przykładowe pytania.

Program szkolenia obejmuje:

 • Właściwości fizyczne i chemiczne przeładowywanych materiałów z uwzględnieniem podziału na klasy
 • Konstrukcja i zasada działania urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
 • Zasady obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
 • Zasady BHP oraz przeciwpożarowe
 • Zajęcia praktyczne